تالار تلاش

ظرفیت ۳۵ نفر

تالار تحول

ظرفیت ۸۰ نفر

تالار ساحلی

ظرفیت ۹۰ نفر

تالار تدبیر

ظرفیت ۴۰ نفر