۲۸ بهمن

دریافت فایلهای چهارمین کنفرانس و نمایشگاه امنیت اطلاعات و ارتباطات در صنعت نفت

عنــوان خبـر: دریافت فایلهای چهارمین کنفرانس و نمایشگاه امنیت اطلاعات و ارتباطات در صنعت نفت این […]
۵ اسفند

دریافت متریالهای آموزشی سومین کنفرانس امنیت اطلاعات و ارتباطات در صنعت نفت

عنــوان خبـر: دریافت متریالهای آموزشی سومین کنفرانس امنیت اطلاعات و ارتباطات در صنعت نفت تلفن دبیرخانه: […]
۴ اسفند

ضرورت توجه به هشدارهای ایمنی برای مقابله با تهدیدهای سازمانی

عنــوان خبـر: ضرورت توجه به هشدارهای ایمنی برای مقابله با تهدیدهای سازمانی مدیر فناوری اطلاعات و […]
۴ اسفند

ضرورت استفاده از تکنولوژی به روز برای حفظ اطلاعات در صنعت نفت

عنــوان خبـر: ضرورت استفاده از تکنولوژی به روز برای حفظ اطلاعات در صنعت نفت ​ مدیر […]