مبانی ابزار دقیق

عنوان دورهمبانی ابزار دقیق
کد دوره۴۱۰۰۱
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره۴ روز
تاریخ برگزاری ۱۳۹۹/۱۱/۰۴
ساعت شروعمتعاقباً اعلام خواهد شد
تاریخ پایان۱۳۹۹/۱۱/۰۷
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءغیر حضوری (اسکای روم)
ظرفیت دوره۲۰ نفر
نام مدرسدکتر خاکپور/دکتر نیک بخش
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران
توضیحات