واکنش در شرایط اضطراری

عنوان دورهواکنش در شرایط اضطراری
کد دوره۲۱۴۹۸
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز۲
تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۲/۱۸
ساعت شروع
تاریخ پایان۱۴۰۱/۰۲/۱۹
ساعت پایان
هزینه دوره۰
روش اجراءحضوری
ظرفیت دوره۲۰
نام مدرسمتعاقبا" اعلام میگردد
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران