مبانی ابزار دقیق

عنوان دورهمبانی ابزار دقیق
کد دوره۴۱۰۰۱
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز۴ روز
تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
ساعت شروعمتعاقباً اعلام خواهد شد
تاریخ پایان۱۴۰۰/۰۳/۱۱
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءغیر حضوری (اسکای روم)
ظرفیت دورهحداکثر ۲۰ نفر
نام مدرسدکتر خاکپور/دکتر نیک بخش
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران