ایمنی تخصصی برق

عنوان دورهایمنی تخصصی برق
کد دوره۴۲۰۳۱
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز۴ روز
تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
ساعت شروعمتعاقباً اعلام خواهد شد
تاریخ پایان۱۴۰۰/۰۲/۲۸
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءغیر حضوری (اسکای روم)
ظرفیت دورهحداکثر ۲۰ نفر
نام مدرسدکتر اسدالله کاظمی
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران