ایمنی تخصصی برق

عنوان دورهايمني تخصصي برق
کد دوره۴۲۰۳۱
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز۴
تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
ساعت شروع
تاریخ پایان۱۴۰۰/۰۶/۱۶
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءغیر حضوری (اسکای روم)
ظرفیت دوره۴
نام مدرسدكتر كاظمي
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران