ارزیابی و کنترل مواجهه با H2S در صنعت نفت

عنوان دورهارزیابی و کنترل مواجهه با H۲S در صنعت نفت
کد دوره۲۱۲۳۶
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز۲
تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
ساعت شروع
تاریخ پایان۱۴۰۱/۰۲/۲۶
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءحضوری
ظرفیت دوره۲۰
نام مدرسمتعاقبا" اعلام میگردد
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران