حل مسئله و تصمیم گیری

عنوان دورهحل مسئله و تصمیم گیری
کد دوره۰۹۰۱۹
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز۳ روز
تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
ساعت شروعمتعاقباً اعلام خواهد شد
تاریخ پایان۱۴۰۰/۰۳/۱۱
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءغیر حضوری (اسکای روم)
ظرفیت دورهحداکثر ۲۰ نفر
نام مدرسدکتر محمدرضا فیروزپور
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران