توربین های گازی-تعمیرات و نگهداری

عنوان دورهتوربین های گازی-تعمیرات و نگهداری
کد دوره۵۲۰۱۹
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز۵
تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
ساعت شروع
تاریخ پایان۱۴۰۱/۰۳/۲۵
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءحضوری
ظرفیت دوره۲۰
نام مدرسمتعاقبا" اعلام میگردد
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران