تصمیم گیری و حل مسئله

عنوان دورهتصميم گيري و حل مسئله
کد دوره۹۰۱۹
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره۳ روز
تاریخ برگزاری ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
ساعت شروعمتعاقباً اعلام خواهد شد
تاریخ پایان۱۳۹۹/۱۰/۰۳
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءغیر حضوری (اسکای روم)
ظرفیت دورهحداکثر ۲۰ نفر
نام مدرسدکتر محمدرضا فیروزپور
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران
توضیحات